Haridus- ja teadusministeerium viis enda hallatavas Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses läbi teenistusliku järelevalve ja leidis hulganisti puudusi õpilaste vastuvõtu korralduses, eestikeelse õppe korralduses, õppekavade täitmises ning õpetajate kvalifikatsioonis.

Haridusminister Kristina Kallase sõnul oli olukord koolis nii üldise juhtimise, õpetajate kvalifikatsiooninõuetele vastavuse kui eesti keeles õpetamisega halb. „Koolis toimuv õpe ei vasta seaduses sätestatule ja ei ole vastanud juba aastaid. Kuigi seaduse järgi on kutsekeskhariduse õppekeel eesti keel, õpetatakse Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses valdaval osal kutsekeskhariduse õppekavadel nõutaval tasemel eesti keeles vaid eesti keele tunnis ja suur osa õppest toimub vene keeles. Sellises olukorras ei näe ma võimalust, et kooli juhtkond ei võta vastutust,“ selgitas minister.