Ameti testide ja hindamise osakonna juht Aimi Püüa tunnustab kõiki abituriente tubli soorituse eest, sest oli ju nende jaoks tegu esimeste riiklike eksamitega.

„Esimesel koroona-aastal, mil tänavused abituriendid lõpetasid põhikooli, ei saanud eriolukorra tõttu lõpueksameid korraldada ning seetõttu neil varasemat tõsist eksamikogemust ei olnudki. Riigieksamitulemused aga näitavad, et meie noored on õpihimulised ja võimekad rasketest aegadest hoolimata,“ rääkis Püüa ning lisas, et ühelgi varasemal aastal riigieksamite korraldamise 27-aastases ajaloos ei ole olnud nii palju maksimumpunte saanuid noori kui sel kevadel. „Kogunisti 120 gümnasisti said ühel kolmest riigieksamist 100 punkti, neist 108 matemaatikaeksamil,“ rõõmustas Püüa.

Gümnaasiumilõpetajatel oli võimalus sooritada riigieksam eesti keeles või eesti keeles teise keelena, matemaatikas ning võõrkeeleeksam.

Riigieksameid tegi sel aastal kokku 10 324 eksamitegijat, kellest 8418 on gümnaasiumiõpilased, 1524 kutseõppeasutuste õpilased ja 382 on keskhariduse varem omandanud. Eelmisel aastal oli eksamitegijaid 10 126, kellest 8227 olid gümnaasiumiõpilased, 1452 kutseõppeasutuste õpilased ja 447 olid keskhariduse varem omandanud.

Eesti keele riigieksam

Eksami keskmine tulemus on sel aastal 55,7 punkti ja eksamit tegi 7220 eksaminandi. 100-punktise tulemuse saavutas sel korral üks eksamitegija.

Esmase tulemuste analüüsi järgi on näha langustrendi nii lugemis- kui kirjutamisülesannete tulemustes. Ka riigieksami hindajad on oma tagasisides sellele tähelepanu pööranud.

Eesti keele teise keelena riigieksam

Eksamit tegi sel aastal kokku 2483 noort, eksami keskmine tulemus on 57,9 punkti (2022. a 55,9). Riigieksamil sai 60% maksimumtulemusest 1284 õpilast ehk 51,7%, kellele väljastatakse B2-taseme tunnistus. (2022. aastal saavutas B2-taseme 1199 õpilast ehk 50,5%). Eksamil sai 100 punkti üheksa eksamitegijat. Eelmise aasta eksamiga võrreldes on tõusnud nii keskmine tulemus kui B2-keeleoskustaseme saavutanute hulk.

Kui varasemate aastate eksamitulemusi võis mõjutada distantsõpe, siis 2022/2023 õppeaastal toimus õppetöö tavapärastes tingimustes ehk sarnaselt pandeemiaeelse ajaga.

Matemaatika riigieksam

Matemaatikas oli võimalik sooritada kitsa või laia matemaatika kursustel põhinev riigieksam. Kitsa matemaatika eksami tegi 3993 ja laia matemaatika eksami 4879 eksaminandi.

Kitsa matemaatika eksami keskmine tulemus on sel aastal 33,6 ja laia matemaatika eksami keskmine tulemus 59,6. 100 punkti saavutas kitsa kursuse matemaatika eksamil neli inimest ja laia matemaatika eksamil 104.

Võrreldes eelmise õppeaastaga on keskmine tulemus laia kursuse eksamil paranenud 4,1 punkti võrra ja kitsa kursuse eksamil saavutati keskmiselt 1,4 punkti võrra parem tulemus. Oma rolli mängis selles ka see, et selle aasta eksamitegijad said rohkem olla kontaktõppel.

Võõrkeeleeksamid

Võõrkeeleeksamina said õpilased teha inglise keele riigieksami või rahvusvahelise inglise keele eksami ning sooritada kas prantsuse või saksa keele rahvusvahelise eksami.

Inglise keele riigieksamil osales 3980 noort, kellest saavutas B1-taseme 29,5% ja B2-taseme 50,8%. Eksami keskmine tulemus on 68,6%. 100-punktilise tulemuse sai üks eksamitegija.

Sel aastal kasvas nii B1- kui ka B2-taseme saavutanute hulk. Mullu saavutas B1-taseme 28,6% ja B2-taseme 47,5% sooritajatest.

Rahvusvahelisel inglise keele eksamil Cambridge C1 Advanced osales õppeaasta jooksul kokku 4892 õpilast. C1- või kõrgema taseme saavutas 4065 õpilast ehk 83,1% eksami sooritajatest.