Kriminaalmenetluse seadustiku kohaselt on eeluurimiskohtunikul võimalik kriminaalasja erilise keerukuse või mahukuse korral erandlikel põhjustel riigi peaprokuröri taotlusel pikendada vahi all pidamise tähtaega üle kuue kuu. Vastava taotluse esitas Viru maakohtule kahtlustatava Nikolai Ossipenko vahistamise pikendamiseks riigi peaprokurör Andres Parmas. Taotlus rahuldati, kuid sellele esitasid määruskaebuse Ossipenko kaitsjad – vandeadvokaadid Jüri Leppik ja Aivar Pilv.

Tartu ringkonnakohus vaatas määruskaebuse läbi avalikul istungil ning tegi täna, 24. mail kohtumääruse, millega tühistas maakohtu loa hoida kahtlustatavat vahi all kuni kaheksa kuud.

Ringkonnakohtu hinnangul ei ole käesoleval ajal enam põhjendatud Ossipenko suhtes tõkendina vahistamise kohaldamine.

Asja analüüsides nähtus ringkonnakohtule, et üle kuue kuu vahistamise pikendamist taotleb prokuratuur alusel, et kriminaalasi on hinnatav eriti keeruka ja mahukana. Eelkõige seisneb keerukus ja mahukus selles, et käesoleval hetkel on esitatud kahtlustus mitmetele inimestele.

Ehkki kahtlustatavaid on mitmeid, ei anna see ringkonnakohtu hinnangul veel alust järelduseks, et tegemist oleks eriliselt keeruka või mahuka kriminaalasjaga. Ringkonnakohus küll nõustus, et kuna kahtlustatavaid on palju, siis menetlustoiminguid võivad võtta keskmisest rohkem aega, kuid seejuures ei ole tegemist kriminaalasjaga, mille puhul oleks põhjendatud kahtlustatava vahi all pidamine üle kuue kuu.

Asja mahukuse ja keerukuse tõttu oli põhjendatud Ossipenko vahi all pidamise tähtaja pikendamine kahel korral veel nelja kuu võrra. Isiku jätkuv vahi all pidamine lihtsalt tõendite vormistamise ning süüdistusakti koostamise tõttu ei ole põhjendatud.

„Riigi aktiivsust kriminaalmenetluse korraldamisel arvestades ei ole vahistusega paratamatult kaasnev vabadusõiguse riive enam jätkuvalt proportsionaalne ja pikaajalise vahistusega on jõutud sellise õigusriiklikult lubamatu valuläveni, mis toob endaga kaasa tõkendi tühistamise ning kahtlustatava viivitamatu vahi alt vabastamise,“ tõi ringkonnakohus välja. Kohus märkis, et vahistus võib mingil hetkel muutuda ebaproportsionaalseks isegi juhul, kui esinevad endiselt vahistamise alused.

Kokkuvõttes leidis ringkonnakohus, et kahtlustatava Nikolai Ossipenko jätkuv vahi all pidamine ning üle kuue kuu vahistamise pikendamise taotlus ei ole põhjendatud. Seega tuleb kahtlustatav viivitamatult vahi alt vabastada.

Edasikaebekord näeb ette, et ringkonnakohtu määrusele võib esitada määruskaebuse riigikohtule prokuratuur, advokaadist kaitsja või advokaadi vahendusel teised kohtumenetluse pooled kümne päeva jooksul, alates päevast, mil isik sai vaidlustatud määrusest teada või pidi teada saama.