Vallavolikogu 24. märtsi otsusega plaanitakse sulgeda Metsküla ja Lõpe koolid, Koonga ja Varbla koolid muudetakse 6-klassiliseks ja Virtsu kool 4-klassiliseks. Lääneranna volikogu otsuse suhtes on menetlust alustanud ka justiitsministeerium.

Koolide kärpimisest ja sulgemisest puudutatud kogukondade sõnul oli otsusele eelnev kaasamine puudulik. Protsess oli kiirustatud, koolide sulgemisest mõjutatud perekondi ei kuulatud ära ning neile esitati vastukäivat ja eksitavat infot.

Hagejad leiavad, et koolide reform olukorras, kus valla kulu lapse kohta oli mõnes piirkonnas 800 eurot aastas, ei ole kaalutletud ja mõistlik ning sellised otsused viivad elanike lahkumiseni. Kohtuasjades osalevad eksperdid viitavad, et noorte perede maale elama asumise peamiseks takistuseks on algkoolide puudumine lähiringkonnas või valdade soov neid sulgeda. Valitsuse kavandatud ning koalitsioonilepingus kokku lepitud algkoolide säilitamise meetmete tõttu leiavad kaebajad, et volikogu otsus oli rutakas, kahjustab kogu valla huve ning seab küsimärgi alla selle jätkusuutlikkuse.

Lääneranna valla otsuses sisaldub kaebajate hinnangul faktivigu ja valeinfot. Näiteks väidetakse kaebajate sõnul, et Metsküla koolist on leitud vamm ja et maja vajab koolina tegutsemise jätkamiseks suuremahulist investeeringut, Koonga kooli kohta väidetakse, et seal on puudulik ventilatsioon. Hagides proovitakse tõendada, et need väited on valed. Koole kaitsvad kogukonnad leiavad ka, et lisaks on otsuse seletuskirjas toodud õpilaste prognoosid valed.

Hagejate sõnul on otsus konfliktis ka Eesti haridusvaldkonna arengukavas määratud kohustusega tagada lastele kodulähedane õpe põhikooli esimeses ja teises kooliastmes. Ka Lääneranna valla ühinemisleping kohustab valda olemasolevat koolivõrku säilitama.

Hagejate sõnul eelnesid konfliktsele otsusele kogukondade-poolsed püüdlused vallaga ühist keelt leida. Kogukonnad palusid ühiselt moodustada Lääneranna haridusvõrgu koostöökogu, mille eesmärgiks oleks hoida ja parandada hariduse kvaliteeti ja kättesaadavust vallas, leida kokkuhoiukohti ning viia muudatusi läbi tasakaalustatult ja analüüsidel põhinevalt. Virtsu kogukond esitas näiteks 11-leheküljelise ettepanekute kogu, millest ühelegi ei ole vald vastanud. Kogukonnad kutsuvad endiselt valda üles leidma kohtuvälist kokkulepet, tühistades koolide sulgemise ja kärpimise otsus ning arutades kogukondade ettepanekuid, istudes ühise koostöökoguna laua taha.

24. märtsil otsustas Lääneranna vallavolikogu aga hoolimata ülevallalisest valjuhäälsest vastuseisust sulgeda või oluliselt kärpida kõiki vallas asuvaid koole peale kahe – Lihula ja Kõmsi. Istungi päeval kogunes vallamaja ette protesteerima sadu inimesi, et volikogu liikmete meelsust muuta. Tänaseks on otsuse vastu halduskohtule esitatud viis vaiet – Metsküla algkooli, Lõpe kooli, Varbla kooli, Koonga kooli ning Virtsu kooli suhtes.