Euroopa Liidu uued sanktsioonid keelavad muu hulgas pärast 8. aprilli 2023. aastal Venemaa merelaevanduse registri poolt sertifitseeritud alustele liikmesriikide sadamatesse ja lüüsidesse sisenemise.

Kõik tunnistused, mille Venemaa merelaevanduse register on liikmesriigi nimel väljastanud enne 7. oktoobrit 2022, tühistatakse ja nende kehtivus peatatakse enne 8. aprilli 2023 lipuriigina tegutseva asjaomase liikmesriigi poolt.

Liikmesriigid, kes on volitanud Venemaa merelaevanduse registrit tegema täielikult või osaliselt seadusjärgsete tunnistustega seotud kontrollimisi ja ülevaatusi ning vajaduse korral väljastama või uuendama asjakohaseid tunnistusi, tühistavad need volitused enne 5. jaanuari 2023.

Ajani, mil need volitused on tühistatud, ei luba liikmesriigid Venemaa merelaevanduse registril täita ega delegeeri talle ülesandeid, mida liidu mereohutuse eeskirjade kohaselt võivad täita liidu poolt tunnustatud organisatsioonid, sealhulgas seadusjärgsete tunnistustega seotud kontrollide ja ülevaatuste tegemine ning asjakohaste tunnistuste väljaandmine, heakskiitmine või uuendamine.

Politsei- ja piirivalveamet (PPA) kontrollib, kas laev on sertifitseeritud Venemaa merelaevanduse registri poolt või mitte ning ei luba laevadel siseneda sisemerre (punkerdamise eesmärgil) ja sadamatesse, kui ilmneb, et laev on sertifitseeritud Venemaa merelaevanduse registri poolt.