Sellised menetlused käivad praegu ka Poola ja Soome suhtes.

„Täna otsustas Euroopa Komisjon astuda täiendavaid samme rikkumismenetlustes Eesti, Poola ja Soome suhtes, kes ei ole täielikult üle võtnud direktiivi, millega tugevdatakse süütuse presumptsiooni ja õigust viibida kriminaalmenetluses kohtulikul arutelul,“ andis Euroopa Komisjon teada.

Direktiiv on üks kuuest Euroopa Liidu (EL) vastu võetud direktiivist, millega kehtestatakse ühised standardid, millega tagatakse, et kahtlustatavate ja süüdistatavate isikute õigused õiglasele kohtulikule arutamisele on kogu ELis piisavalt kaitstud.

Komisjon leiab, et Eesti, Poola ja Soome teatatud ülevõtmismeetmetega on direktiiv ainult osaliselt üle võetud. Eelkõige on komisjon tuvastanud puudusi seoses süü kohta tehtavate enneaegsete avalike seisukohavõttudega ja asjakohaste parandusmeetmete kättesaadavusega.

2022. aasta veebruaris saatis komisjon kolmele kõnealusele liikmesriigile sellekohase ametliku kirja. Kuna vastustes ei käsitletud komisjoni tõstatatud probleeme piisavalt, otsustas komisjon täna saata põhjendatud arvamused. Eestil, Poolal ja Soomel on vastamiseks aega kaks kuud. Kui probleeme ei lahendata, võib komisjon otsustada anda need juhtumid Euroopa Liidu Kohtusse.