Ukaas allkirjastati kaitseministeeriumi ettepanekul Venemaa, tema suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse kaitseks.

Presidendi sõnul kuuluvad väljakuulutatud mobilisatsiooni alla ainult reservsõjaväelased. Enne väeossa saatmist läbivad nad kohustusliku lisaettevalmistuse, teatas Putin.

Putin teatas, et „sõjalise erioperatsiooni“ eesmärgid Ukrainas jäävad muutumatuks ja et Venemaal ei ole õigust jätta Ukrainas elavaid talle lähedasi inimesi timukate lõhki kiskuda.

Peale selle lubas Putin toetust referendumi läbiviimisele Donetski, Luhanski, Hersoni ja Zaporižžja oblastis.

Veel teatas Putin, et andis kaitseministeeriumile korralduse määrata kindlaks vabatahtlike staatus, kes nn erioperatsioonis osalevad.

Huvitav on see, et Kremli avaldatud ukaasis puudub 7. punkt. Väidetavalt on sellel märge „ametkondlikuks kasutamiseks“.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov teatas, et 7. punkt räägib teenistusse kutsutavate reservistide arvust.

Ukaasi tekst on järgmine:

„Vastavalt föderaalseadustele 1996. aasta 31. maist nr 61-F3 „Riigikaitsest“, 1997. aasta 26. veebruarist nr 31-F3 „Mobilisatsiooni ettevalmistamisest ja mobilisatsioonist Venemaa föderatsioonis“ ja 1998. aasta 28. märtsist nr 53-F3 „Sõjaväekohustusest ja sõjaväeteenistusest“ otsustan:

1. Kuulutada alates 2022. aasta 21. septembrist Venemaa föderatsioonis välja osaline mobilisatsioon.

2. Viia ellu Venemaa föderatsiooni kodanike kutsumine sõjaväeteenistusse mobilisatsiooni alusel Venemaa föderatsiooni relvajõududesse. Venemaa föderatsiooni kodanikel, kes on kutsutud mobilisatsiooni alusel sõjaväeteenistusse, on Venemaa föderatsiooni relvajõududes lepingu alusel sõjaväeteenistust läbivate sõjaväelaste staatus.

3. Määrata kindlaks, et mobilisatsiooni alusel Venemaa föderatsiooni relvajõudude sõjaväeteenistusse kutsutute Venemaa föderatsiooni kodanike teenistusraha suurus vastab Venemaa föderatsiooni relvajõududes lepingu alusel teenistust läbivate sõjaväelaste teenistusraha tasemele.

4. Sõjaväelaste sõlmitud sõjaväeteenistuse pikendamise lepingud kehtivad edasi kuni osalise mobilisatsiooni perioodi lõpuni, erandiks on sõjaväelaste sõjaväeteenistusest vabastamise juhtumid, mis on kindlaks määratud käesoleva ukaasiga.

5. Määrata osalise mobilisatsiooni ajaks kindlaks järgmised punktid lepingu alusel sõjaväeteenistust läbivate sõjaväelaste ja mobilisatsiooni alusel Venemaa föderatsiooni relvajõududesse kutsutud Venemaa föderatsiooni kodanike sõjaväeteenistusest vabastamiseks:

a) vanuse alusel – sõjaväeteenistuses olemise piirvanuseni jõudmisel;

b) tervisliku seisundi alusel – seoses sõjaväe arstliku komisjoni poolt sõjaväeteenistuseks kõlbmatuks tunnistamisega, erandiks on sõjaväelased, kes väljendavad soovi jätkata sõjaväeteenistust sõjaväelistes ametites, millele nimetatud sõjaväelased võivad üle minna;

c) seoses kohtuotsuse jõustumisega karistuse kohta vabadusekaotuse näol.

6. Venemaa föderatsiooni valitsusele:

a) korraldada finantstoimingud osalise mobilisatsiooni elluviimiseks;

b) võtta tarvitusele vajalikud meetmed Venemaa föderatsiooni relvajõudude, teiste vägede, sõjaväeliste formeeringute ja organite vajaduste rahuldamiseks osalise mobilisatsiooni ajal.

8. Venemaa föderatsiooni subjektide kõrgematel ametiisikutel tagada kodanike mobilisatsiooni alusel Venemaa föderatsiooni relvajõududesse sõjaväeteenistusse kutsumine sellel arvul ja tähtajaks, mille määrab kindlaks Venemaa föderatsiooni kaitseministeerium iga Venemaa föderatsiooni subjekti jaoks.

9. Anda sõjatööstuskompleksi organisatsioonides töötavatele Venemaa föderatsiooni kodanikele õigus ajapikendusele mobilisatsiooni alusel sõjaväeteenistusse kutsumisest (nendes organisatsioonides töötamise ajaks). Venemaa föderatsiooni kodanike kategooriad, kellele antakse õigus ajapikenduseks, ja korra selle andmiseks määrab kindlaks Venemaa föderatsiooni valitsus.

10. Siinne ukaas jõustub selle ametliku avaldamise päevast.“

Jaga
Kommentaarid