„Eelnõuga kavandatud lapsetoetuste ja lasterikka pere toetuse muudatused suurendavad oluliselt ja põhjendamatult lõhet ühe ja kahe lapsega peredele ning kolme ja rohkem lapsega peredele laste hooldamise, kasvatamise ja õppimisega seotud kulutuste hüvitamiseks tasutavate toetuste vahel,“ kirjutas advokatuur oma hinnangus. „Leiame, et eelnõuga kavandatud muudatused peretoetuste suuruses ei taga laste võrdselt kohtlemist.“

Eelnõu seletuskirjast saab lugeda, et „lasterikka pere toetus on lasterikastele peredele suunatud täiendav igakuine universaalne peretoetus, mis aitab kanda keskmisest suurema perega kaasnevaid kulusid. Toetuse maksmise aluseks on eeldus, et lasterikastel peredel on lastega seotud kulud tervikuna keskmisest suuremad ning ka suurema eluaseme või transpordivahendi hankimine ja ülalpidamine on perele täiendav majanduslik koormus. Lasterikka pere toetuse suurendamine võimaldab peredel säilitada nende senise toimetuleku taseme peale kolmanda ja järgneva lapse sündi, toetades seeläbi ka sündimust“.