Riigikogus on täna esimesel lugemisel eelnõu, millega soovitakse tõsta lastetoetus 60 eurolt 100 euroni esimese kahe lapse puhul, ent kolme või enama lapse puhul kokku 700 euroni. Seitsme lapsega pere saaks juba 900 eurot toetust. Vähemalt kolme lapsega pere toetust hakataks seejuures indekseerima ehk igal aastal automaatselt suurendama.

Lastekaitse liit leiab, et lasterikaste perede lastele suurema toetuse määramine ühe lapse kohta võib suurendada ebavõrdsust. Viidatakse ÜRO lapse õiguste konventsioonile, mille kohaselt on laste õigused hoolimata erinevustest ühesugused. "Kõigil lastel on õigus võrdsele kohtlemisele. Seega ei ole õige eelistada ühte gruppi teisele," seisab liidu poolt riigikogule saadetud arvamuses, milles märgitakse, et praeguse, 60-eurose lastetoetuse tõusu 100 euroni toetatakse.

Kriitiline ollakse ka indekseerimise plaani suhtes: "Kui eelnõu koostajate soov on tõesti ühiskonnas võrdsust suurendada, siis jääb selgusetuks, miks soovitakse indekseerida ainult lasterikka pere toetust, aga mitte lapsetoetust?"

Lastetoetuste eelnõu on poliitiline kiirtoit?

Liit kirjutab, et eelnõu vajab täiendavat analüüsi ning rõhutab vajadust põhjalikult hinnata käesoleva eelnõuga kavandatavate muudatuste mõju, arvestades kõikide Eestis elavate laste huvisid.

"Käesoleva seaduse puhul mõjuanalüüs puudub, nagu ka rakendussätted," juhib lastekaitseliit tähelepanu. Nende sõnul räägib kiirustamisest eelnõu koostamisel ka asjaolu, et vahetult enne ei toimunud temaatilisi kohtumisi ega huvigruppide kaasamist. "Nii perepoliitika kui ka muude poliitikate kujundamisel on väga oluline teha teaduspõhiselt õigeid ja kompleksseid samme, kuna neil on pikaajaline mõju," leidis organisatsioon.

Lastekaitse liit rõhutab avalduses, et ka sündimuse suurendamise puhul on vaja terviklikku lähenemist, kuna lastesaamist mõjutavad sellised valdkonnad nagu lastehoid, tulevaste emade ja isade toetamine, töö- ja pereelu ühildamine, regionaalne areng, elukeskkond. "Rahvastiku kriisi lahendamiseks peab tähelepanu pöörama kõigile aspektidele: sündimusele, tervishoiule, suremuse vähendamisele ja rändele," kirjutas ühendus.