Tiigrihüppe SA toetab IKT uuringute läbiviimist

 (4)
Tiigrihüppe SA

Seoses e-õppe arengukava “Õppiv Tiiger” 2006 — 2009 rakendamisega toetab Tiigrihüppe Sihtasutus kahe ulatusliku info- ja kommunikatsioonitehnoloogia-alase uuringu läbiviimist.

“Õpetajate suhtlemistavade uuring” püüab välja selgitada, kuidas ja mil määral õpetajad kasutavad IKT võimalusi suhtlemisel nelja peamise sihtgrupiga — õpilased, kolleegid, kooli juhtkond, lapsevanemad.

Tiigrihüppe SA puutub igapäevasel suhtlemisel koolidega ikka ja jälle kokku probleemiga, kus vajalik info ei jõua näiteks koolis juhtkonnalt õpetajatele või vastupidi. Tänapäeva infoühiskonnas, kus suhtlemiseks väga palju võimalusi, on siiski paljudel koolieluga seotud inimestel ikka veel probleeme informatsiooni kättesaadavusega,” ütles sihtasutuse juhataja Enel Mägi.

Teise uuringu “IKT kasutamine Eesti koolis ja õppetöös” eesmärk on välja selgitada, kuidas ja mil määral toimub üldhariduskoolides õppekava läbivate teemade (IKT, keskkond, tervis, karjääriplaneerimine jne) käsitlemine, kuidas kasutatakse info- ja kommunikatsiooni tehnoloogiaid teiste õppeainete õpetamisel, kuidas IKT on koolielu mõjutanud ning millest sõltuvad erinevused koolide vahel.

Mõlema uuringu läbiviimiseks korraldab Tiigrihüppe Sihtasutus konkursi, milles võivad osaleda kõrgkoolid, uurimisasutused, mittetulundusühingud ja FIE-d, kes omavad piisavat kompetentsi nii IKT valdkonnas kui ka uuringute läbiviimisel.