SOTSID VALIVAD JUHTI: Sven Mikser: Toome erakonna 21. sajandisse

 (30)
SOTSID VALIVAD JUHTI: Sven Mikser: Toome erakonna 21. sajandisse
Foto: Ilmar Saabas

Sotsiaaldemokraatlik Erakond vajab juhti, kes vastab meie liikmete ja valijate ootusele selge visiooni ja konkreetsete lahenduste järele. Kaasaegse, selge ja julge visiooniga erakonna esimees peab suutma sõnastada erakonna ja riigi ees seisvad tähtsaimad probleemid ning pakkuma nägemuse nende lahedamiseks.

Tahan tutvustada põhimõtteid, millest kavatsen erakonda juhtides lähtuda. Alustan erakonna tulevikust. Seejärel räägin lühidalt sellest, mis sotsiaaldemokraatidele esmatähtis: inimesest ja ühiskonna sidususest. Viimaks peatun majandusel ja maksudel.

1. Sotsiaaldemokraatliku erakonna tulevik.
Sotsiaaldemokraadid esindavad olulisi euroopalikke väärtusi. Eesti sotsiaaldemokraatide pink on pikk ja väärikas – meie liikmete hulka kuuluvad mitmete elualade absoluutsed tippspetsialistid ja mõjukad arvamusliidrid, ent meie senine esindatus riigi ja omavalitsuste juhtimisel jääb sellele potentsiaalile alla. See peab muutuma.

Minu eesmärgid erakonna juhtimisel on:

Hästitoimiv ja arenev organisatsioon
Selge ja läbipaistev struktuur. Erakonna liikmete ja töötajate jaoks peab olema selge, kelle poole millistes küsimustes pöörduda.
Organisatsiooni töökorraldus. Kord aastas kogunevad erakonna esimees, aseesimehed, peasekretär, töötajad, piirkondade juhid, koordinaatorid ja teised erakonna igapäevase toimimisega seotud inimesed ning üheskoos pannakse paika tööplaan eelseisvaks aastaks.

Liikmete koolitamine ja kaasamine
Pakume oma liikmetele võimalust ennast erinevates poliitikavaldkondades täiendada, saada otseallikatest tõest informatsiooni.
Kasutame ära Euroopa Sotsiaaldemokraatide poolt pakutavaid võimalusi osaleda seminaridel, koolitustel ja lüüa kaasa Euroopa sotside tegemistes. Toome head kogemused Eestisse!

Suhtlemine reegliks, mitte erandiks
Iga sotsiaaldemokraat, kes riigilt või omavalitsuselt poliitika tegemise eest palka saab, olgu erakonnakaaslastele kättesaadav.

Informatsiooni liikumine
Meil kõigil on väärt ideid ja tähelepanekuid, mille kaasamine aitaks muuta poliitikat inimestele arusaadavamaks ja kasvataks meie toetust. Ükski hea mõte ei tohi jääda toppama erakonna juhtkonna ja programmitoimkonnani jõudmata.

Sisemise kompetentsi kasutamine ja poliitika kvaliteedi tõstmine
Erakonna volikogu komisjonidel on suurepärane potentsiaal tõsta meie valdkondlike poliitikate kvaliteeti, muuta sõnumit selgemaks ja panna meie mõtted kõlama.

Piirkondade kaasamine erakonna juhtimisse
Meie usaldusväärsus ei sõltu ainult juhatuse ja volikogu otsustest. Meie tugevus algab juhtkonna ja piirkondade vahelisest sidemest. Taastame piirkonnajuhtide kohtumiste traditsiooni, toome nad erakonna poliitika ja tegevuste planeerimise keskmesse.

SDE eesmärkide kaitsmine igas omavalitsuses
Inimene, kes soovib edendada sotsiaaldemokraatlikke väärtusi, peab saama seda teha oma koduomavalitsuses. Osakondade kaasamisega Riigikogu valimiste ettevalmistamisse teeme ühiselt ettevalmistusi 2013. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimisteks.

Sõsarorganisatsioonide kaasamine
Ka erakonna noorteorganisatsioon, naiskogu ja vanemate sotsiaaldemokraatide ühendus koondavad endas sotsiaaldemokraate. Samas on just neil parimad eeldused, et viia sotsiaaldemokraatlik sõnum vägagi oluliste ja arvukate ühiskonnagruppideni.
On kurb, et sõsarorganisatsioonide poole pöördutakse vaid siis, kui on vaja inimesi, kes tänavakampaaniatel flaiereid jagavad. Koostöö tuleb viia uuele tasandile ja eesmärgiks olgu võrdne partnerlus.

Sotsiaaldemokraatlik Eesti
Erakond ei kuulu üksnes oma liikmetele. Eelkõige kuulub erakond valijatele, kes on andnud meile hääle, et teeksime teoks valimiste eel antud lubadused. Meie ülimaks sihiks peab olema Eesti riigi juhtimises osalemine ja sotsiaaldemokraatliku poliitika teostamine.

2. Inimene ja ühiskond.
Eesti tulevik, ka majandusareng, sõltub meie oskusest arendada välja iga inimese potentsiaal. Kui laseme Eesti lastel kasvada vaesuses ja võimalusteta, seame ohtu rahva kestmise ja riigi tuleviku.

Inimkeskne haridus-, sotsiaal- ja tööpoliitika peavad hõlmama järgmisi põhimõtteid:

Lastehoid kõigile peredele;
Tasuta haridus, sealhulgas koolitoit, õppevahendid ja huvitegevus;
Õppetoetused üliõpilastele;
Õiglane ja paindlik vanemahüvitis;
Naistele ja meestele võrdne palk;
Õiglane töötuskindlustus ja kutsehaiguskindlustus;
Inimestesse tehtavate investeeringute vabastamine erisoodustusmaksust;
Miinimumstandardid avalike teenuste kättesaadavusele kõikjal Eestis;
Paindlik pensioniiga.

3. Majandus ja maksud.
Sotsiaaldemokraatide jaoks on riigi majanduslik edukus eelduseks, mis võimaldab luua inimestele arenguvõimalusi ja pakkuda hüvesid. Majanduspoliitika ei pea olema suunatud mitte üksnes juba edukate ettevõtete kasumi põlistamisele, vaid uute ettevõtjate julgustamisele ja toetamisele. Tark töö ja kõrge lisandväärtus peavad põhinema tööturu vajadusi toetaval hariduspoliitikal.

Meie majanduspoliitika põhisuunad peavad olema:

Tööturu vajadustest lähtuv hariduskorraldus;
Hästi koordineeritud ja piisavalt rahastatud riiklik tugi ettevõtjatele eksporditurgude leidmiseks ja sinna sisenemiseks;
Uute turgude leidmine ja hoidmine Eesti toodetele ja teenustele;
Tippkvalifikatsiooni nõudvate tarkade töökohtade Eestisse toomine;
Riigi tugi väike- ja keskmistele ettevõtetele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele;
Euroopa Liidu vahendite maksimaalne kaasamine atraktiivse ettevõtluskeskkonna kujundamiseks.

Majandustsükleid võimendav maksupoliitika on vastutustundetu ja jätkusuutmatu. Paindlik maksupoliitika on just see hoob, mille kaudu riik saab sotsiaalseid ja majanduslikke protsesse suunata.

Maksupoliitika eesmärkideks peab lisaks riigi tulude saamisele olema:

Sotsiaalse ja regionaalse ebavõrdsuse vähendamine;
Buumi ajal säästmise ja säästliku ressursikasutuse soodustamine;
Majanduslanguse ajal töökohtade kaitsmine ja ekspordi soodustamine.

Kompleksne maksureform peab sisaldama järgmisi uuendusi:

Astmeline tulumaks: suure tulu teenijad maksavad ülemise tuluosa pealt kõrgema määraga maksu;
Madalam käibemaksumäär ravimitele, toiduainetele ja kultuuritarbimisele;
„Tarkade“ töökohtade Eestisse toomisele suunatud sotsiaalmaksusüsteem;
Kinnisvara- ja ressursimaksude kehtestamine;
Maksusoodustused ääremaadele suunatud investeeringutele;
Erisoodustusmaksu kaotamine inimesesse tehtavatelt investeeringutelt.

Paljud neist mõtetest on sündinud erakonnaliikmete ühiste ajurünnakute tulemusel või pärinevad teiste riikide kogemustest. Tänan kõiki, kes on andnud oma panuse meie eesmärkide sõnastamisel ja on valmis panustama jõudu ja aega nende elluviimiseks.

Anname üheskoos parima, et viia sotsiaaldemokraadid taas valitsusse. Mitte sellepärast, et meie vajame võimu, vaid sellepärast, et Eesti vajab sotsiaaldemokraatiat!