SOTSID VALIVAD JUHTI: Jüri Pihl: Eesti muutub paremaks vasakule astudes

 (36)
Jüri Pihl
Foto: Andres Putting

Olen veendunud, et sotsiaaldemokraatidel on potentsiaal saada juhtivaks jõuks Eesti poliitikas, kui erakond mõningates olulistes küsimustes muutuda suudab.

1990ndatel, kui tänased erakonnad tekkisid, moodustusid need peaasjalikult iseseisvumise aegu poliitikas toimetanud inimeste sõpruskondade põhjal. Edukaks erakonnaks saamine eeldab, et sõpruskonnad asenduvad otsustusorganitega, milleks on volikogu ja juhatus ning piirkondade juhatused.

Teiseks, õpime olema koalitsioonis. Et viia ellu oma poliitikat koalitsioonivalitsuses, peame oskama olla pragmaatilised. Peame läbi mõtlema, milliseid eesmärke suudame koalitsioonis realiseerida ning milliseid mitte ja kas äratehtavad asjad kaaluvad üles tegemata jäävad asjad.

Müüt mustadest ja valgetest jõududest poliitikas on kahjulik kogu ühiskonnale. Must-valge müüt tüürib Eestit kahepartei süsteemi suunas. Sotsiaaldemokraatlik Erakond peab olema suuteline tegema koostööd iga Eesti erakonnaga, kui see võimaldab realiseerida sotsiaaldemokraatlikke eesmärke.

Uue, parema Eesti plaan

Optimistlikule parempoolse retoorikale vaatamata tüürib Eesti stagnatsiooni, ääremaastumise ja sotsiaalse kihistumise suunas. Ühiskonna kestmiseks vajame vältimatult nii majanduslikku edukust kui ka toodetud rikkuse ümberjagamist sotsiaalse õigluse nimel. Sellepärast olen Eestile välja pakkunud seitse sihtmärki, mille tabamiseks on meil tegelikult kõik võimalused olemas: tasuta haridus, täistööhõive, sotsiaalne turvalisus, üldine heaolu kasv, keskkonnasäästlik majandamine, sallivuse suurendamine ja kokkulepetel põhinev riik.

Kvaliteetne tasuta haridus hõlmab endas nii tasuta lasteaia- ja koolikoha kindlustamist, tasuta õpikud-töövihikud koolilõunat ning bussisõitu kooli ja kodu vahel, aga ka tasuta kõrgharidust. Just hariduse kättesaadavus on eduka majanduse nurgakivi.

Täistööhõive on eeldus perede majandusliku kindlustundeta ja sisetarbimise taastumiseks. Riiklikud ettevõtlustoetused on tarvis siduda loodavate töökohtadega. Täiend- ja ümberõppe rahastamise skeem peab valmistama ette spetsialiste loodavatele töökohtadele.

Sotsiaalne turvalisus tähendab inimese jaoks abi hättasattumise, näiteks töö kaotamise puhul, aga ka kättesaadavat tasuta arstiabi. Aga see tähendab ka vastumeetmeid ääremaastumisele alates omavalitsuste tulubaasi tugevdamisest, lõpetades mahajäänud piirkondade eelisarendamisega riigi investeeringute toel.

Heaolu kasv kõigile on sotsiaaldemokraatlik eesmärk, mis algab vaesuse vähenemisest ja rahva loodud jõukuse õiglasemast jaotamisest. Jõukuse suurendamist peame alustama laste vaesusest väljatoomisega. Peame toetama üksi last kasvatavaid vanemaid ja pöörama eraldi tähelepanu töötute lastele. Tasuta lasteaiakohad ja koolitoit kõigile lastele peab olema endastmõistetav.

Jõukuse kasvatamiseks tuleb maksupoliitikat tasakaalustada ja siduda maksud majandus-, regionaal- ja sotsiaalpoliitiliste eesmärkidega. Siia hulka kuulub ettevõtete tulumaksu taastamine ja sotsiaalmaksu lae seadmine, ettevõtetele maksuvabastused seoses investeeringutega uutesse töökohtadesse, tervisesse ja haridusse, progresseeruv tulumaks, kinnisvaramaks ning madalam käibemaks sotsiaalselt tundlikele kaupadele, nagu näiteks toit, toasoe, ravimid ja raamatud.

Minu eesmärk on viia erakond nii suure toetuseni, et jõuda tulevikus ka Riigikogu valimistel finaalmängu, mis võimaldaks hakata ka riiki hoolivaks kujundama. Realistlik plaan on oluline eeldus eesmärkide saavutamiseks. Uus, parem Eesti sünnib ainult siis, kui me arutame, mida ja kuidas me saavutada tahame ja selle siis ka ära teeme.