KEHTIVAD PIIRANGUD

Liigu hajutatult | Avalikus siseruumis tuleb arvestada hajutatuse nõudega. Hajutatuse nõude puhul tuleb võõrastest inimestest hoiduda viiruseleviku seisukohast mõistlikusse kaugusesse.

Desinfitseeri käsi | Avalikes siseruumides tuleb desinfitseerida käsi.

Kontrollimata avalikus ruumis kanna maski | Maske tuleb kanda kõigis avalikuks kasutamiseks mõeldud ruumides, kuhu on võimalik siseneda igal soovijal ja kus liigub palju inimesi, kes üksteisega igapäevaselt kokku ei puutu. Need on ruumid, millesse sisenemisel ei nõuta COVID tõendit.

Näiteks tuleb maske kanda poodides, apteekides, telekommunikatsiooni ettevõtte või panga teenindussaalides, postkontorites, raamatukogudes, aga ka politsei- ja piirivalveameti, sotsiaalkindlustusameti või haigekassa teenindussaalides ning ühistranspordis.

Kontrollitud avalikus ruumis peab esitama COVID tõendi | COVID tõendit vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta peavad esitama kõik inimsed alates 18. eluaastast.

COVID tõendit tuleb esitada sportimisel, treenimisel, noorsootöös, huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja täiendõppes; spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel; saunades, spaades, veekeskustes ja ujulates; avalikel koosolekutel ja üritustel, sealhulgas teatris, kinos, kontserdil (k.a. kirikukontserdil), konverentsil; muuseumites ja näitusasutustes; meelelahutusteenustel; toitlustusettevõtetes kohapeal söömisel-joomisel.

COVID tõendit ei kontrollita piiramata territooriumiga väliüritustel. Korraldajatel on kohustus kontrollida COVID tõendite kehtivust. Põhjendatud kahtluse korral tuleb inimeselt küsida isikut tõendavat dokumenti.

Haiged jäävad karantiini | Inimesed, kellel on diagnoositud COVID-19, ei tohi ka alates diagnoosimisest kuni terveks tunnistamiseni elukohast lahkuda. See kehtib ka varjupaiga- ja turvakoduteenuse elanikele, kes peavad jääma kohapeale karantiini.

Lähikontaktsed on 10 päeva eneseisolatsioonis | COVID-19 haigega koos elavad või kokku puutunud lähikontaktsed peavad jääma eneseisolatsiooni 10 päevaks ning tohivad väljaspool elukohta liikuda piiratud ulatuses üksnes juhul, kui neil pole haigustunnuseid.

Kodust tohib lahkuda igapäevaseks toimetulekuks hädavajaliku hankimiseks, kui see pole muul viisil võimalik, ja õues viibimiseks, kui võetakse kasutusele kõik meetmed haiguse võimaliku leviku tõkestamiseks ning toimitakse Terviseameti juhiste kohaselt.

Eneseisolatsiooni ei pea jääma lähikontaktne, kes on läbi põdenud COVID-19 haiguse ja kelle arst on terveks tunnistanud (viimase 6 kuu kestel) või kes on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise. Vaktsineerimiskuuri lõpust ei ole tohi olla möödunud rohkem kui aasta.

Hariduselu

Alates 1. septembrist ei pea üldharidus- või kutsekoolide vaktsineeritud õpilased jääma pärast
lähikontakti koroonahaigega karantiini. Vaktsineerimata õpilased peavad karantiini vältimiseks
end koolis testima, mida tehakse võimalikult lapsesõbralikul viisil ja üldjuhul koolikeskkonnas.

COVID-19 tõendite kontrollimine laieneb täiendkoolitusele, huviharidusele ja -tegevusele.

Avalikud üritused ja kogunemised

Avalikud siseruumid on külastajate jaoks avatud | Lubatud on korraldada avalikke koosolekuid ja üritusi, kuid osalejad peavad tõendama oma nakkusohutust. See tähendab, et enne üritusel osalemist peavad osalejad tõendama oma nakkusohutust, esitades COVID-19 tõendi vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta.

Korraldajatel on kohustus kontrollida COVID-19 tõendite ehtsust ja neil olevaid andmeid. Põhjendatud kahtluse korral on tegevuse eest vastutav isik kohustatud tuvastama tõendi või testi
esitaja isikusamasuse.

Kui on tegemist välitingimustes toimuva piiramata territooriumiga avaliku üritusega, siis
osalejate arvule piirangut ei seata, samuti ei ole siis nakkusohutuse kontrollimise kohustust.

Kui korraldaja tagab kõikide külastajate nakkusohutuse ja selle kontrolli, siis võib sisetingimustes olla kuni 6000 ning välitingimustes kuni 12 000 inimest kokku.

Kaubandus- ja teenindusettevõtted

Poed ja kaubanduskeskused töötavad | COVID-19 tõendite esitamise ja kontrollimise kohustust ei ole kauplustes, sealhulgas toidukauplustes ja teistes esmatarbekauplustes, apteegis, telekommunikatsiooniga seotud teenuste osutamisel või mobiiliparanduse teenuse osutajate juures ning pangandusteenuste osutamisel jne. Kuid nii poodides kui ka erinevates teenuse osutamise kohtades (nt pangad, postkontorid, ilusalongid) tuleb kanda maski, tagada inimestevaheline hajutatus või käte desinfitseerimise võimalus.

Kui kaubanduskeskuses on erinevad teenuse osutamise kohad, millele on kehtestatud COVID-19 tõendi esitamise kohustus, näiteks kino, spordiklubi või restoran, tuleb nimetatud teenuse
osutamise kohtades see enne tegevuses osalemist esitada.

Toitlustusettevõtted

Kohvikud ja restoranid on avatud | Restoranides, kohvikutes jt teistes avalikes toitlustuskohtades kohapeal süües kehtib nakkusohutuse tõendamise kohustus. Nõuet ei rakendata ette tellitud toidu kaasa ostmisel või kullerteenuse osutamisel või siseriiklikul reisijatevedu tegevas parvlaevas või matusetalitusel.

Sportimine

Sportimine on lubatud piirangutega | Lubatud on üksi või koos kaaslastega sportimine ja treenimine. Kui tegevusega kaasneb tulu teenimine, tuleb sportimisel, treenimisel, spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel alates 18. eluaastast kõigil osalejatel tõendada oma nakkusohutust. Selleks peab esitama COVID tõendi vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta.

COVID tõendit ei tule kontrollida piiramata territooriumiga väliüritustel.

Siseruumides on oluline lisaks COVID tõendite või testide kontrollimisele tagada hajutatus ja desinfitseerimisnõuete täitmine ja järgida muid koroonaviiruse leviku tõkestamise abinõusid.

Üritustel ja tegevustes, kus kontrollitakse osalejate negatiivset testitulemust, COVID-19 haiguse läbipõdemist või COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbimist, saab sisetingimustes seal osaleda kuni 6000 ja õues 12 000 inimest.

Ühetaolised reeglid kehtivad nii sise- kui ka välistingimustes toimuvatele tegevustele.

Saunad, spaad, basseinid, veekeskused ja ujulad

Saunad ja ujulad on avatud piirangutega | COVID tõend tuleb esitada saunades, spaades, veekeskustes ja ujulates. Kohusust kontrollida COVID-19 tõendit ei kohaldata kohaselt kohaliku omavalitsuse korraldatud saunateenusele, mida pakutakse inimestele, kellel kodus pesemisvõimalused puuduvad.

Reisimine

Reisida võib, kuid kinni peab pidama ettevaatusabinõudest | Taas on lubatud huvireisid marsruudil Tallinn–Stockholm–Tallinn. Samas peab arvestama Rootsi külastamisega seotud piiranguid, mille kohaselt võib Eestisse tagasi tulles sattuda eneseisolatsiooni juhul, kui Rootsis on koroonaviiruse positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta suurem kui 150.

Kehtib soovitus pigem reisida lähiriikidesse ja vältige eksootilisi riike, mille puhul ei ole kindel, milline on seal viiruseleviku olukord.

Eestisse saab siseneda | Eesti kodanikud ja elanikud lubatakse riiki sõltumata sellest, kas neil on haigustunnused või mitte. Schengeni ala kodanikud ja elanikud tohivad riiki siseneda, kui neil puuuduvad haigustunnused. Kolmandatest riikidest tohivad Eestisse tulla vaid haigustunnusteta kodanikud, kes tulevad Eestisse õppima või töötama või neile kohandub mõni muu erand. Teave riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele!

Riigipiiri ületamisel võib rakenduda 10-päevane liikumispiirang | Saabudes EL, Euroopa majanduspiirkonnast või Schengeni ala riigist, mille nakatumisnäitaja on alla 150 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul, ei pea isik rakendama liikumispiirangut. Kui näitaja on suurem, peab isik kinni pidama 10-päevasest liikumisvabaduse piirangust.

Väljaspoolt EL, Euroopa majanduspiirkonda või Schengeni ala võib muu hulgas turismi eesmärgil Eestisse siseneda vaid Euroopa Liidu Nõukogu kehtestatud soovituse lisas 1 esitatud riikidest. Liikumisvabaduse piirang kehtib siis, kui lisas 1 toodud riigi nakatumisnäitaja on üle 16.

Saabudes riikidest, mis ei ole toodud Euroopa Liidu Nõukogu lisas I, kehtib 10-päevane liikumisvabaduse piirang.

10-päevast liikumispiirangut ja COVID-19 testimise nõudeid ei kohaldata isikute suhtes, kes on läbi põdenud COVID-19 haiguse ja arsti poolt terveks tunnistamisest ei ole möödunud rohkem kui kuus kuud või läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise ja selle lõpetamise päevast ei ole möödunud rohkem kui kuus kuud.

Liikumisvabaduse piirangu aega saab lühendada kahe testiga | Inimesed võivad teha PCR testi kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist või siis kohe pärast Eestis saabumist. Teine test tuleb teha mitte varem kui kuus päeva pärast esimese testi tegemist. 10-päevase liikumisvabaduse piirangu saab lõpetada ennetähtaegselt juhul, kui mõlema testi tulemus on negatiivne.

Alates 1. juulist lubatakse eneseisolatsiooni kohustuseta Eestisse kuni 24 tunniks saabuvad inimesed. Seda juhul, kui inimene on teinud kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist koroonaviiruse PCR testi või 24 tundi enne Eestisse saabumist antigeen-RTD testi, mille tulemus on negatiivne.