Allpool on Teet Margna kommentaar täismahus.

OÜ Gordon Grupp restaureerib Mäekalda 9 aadressil asuvaid hooneid kehtivate ehituslubade nr 66 973 ja 66 972 alusel. Hoonete restaureerimine toimub vastavalt kehtivatele muinsuskaitselistele eritingimustele, mille täitmist kontrollib nii muinsuskaitse järelevalve kui ka TLPA muinsuskaitse osakond.
Peale kehtivate ehituslubade on Tallinna linnaplaneerimise ametis sees ka uue ehitusloa taotlus, mis taotleb olemasolevatele ehitistele mõningase juurdeehituse lubamist. Praegu TLPA-s ehitusluba ootav projekt on läbinud pika koostöö TLPA muinsuskaitse osakonnaga. Korduvalt on projekti vastavalt muinsuskaitse nõuetele parandatud, praeguseks on projekt läbinud kõik asjasse puutuvad komisjonid ja heaks kiidetud.
Paekallast Mäekalda 9 krundil ei ole ja pole kunagi olnud. Küll moodustab umbes pool krundist järsak, mis koosneb huumusekihist ja paeräbust. Kindel paekiviklint asub krundi piirist mõned meetrid eemal, Kumu kinnistul. Pinnase eemaldus tugimüüride rajamiseks on lubatud ka kehtivate ehituslubade järgi. Tõsi, seda tuli ehituse käigus eemaldada lubatust rohkem, et tekitada hoonete ümber renoveerimistööde tegemiseks vajalik ruum. Kahjuks on ehitusprotsessi käigus paratamatu, et ümbrus on mõnevõrra räsitud ja trööstitu.
Erosiooni tõttu oli nõlv liikunud kultuurimälestistele ohtlikult lähedale (u 20 cm kaugusele kaitsealusest abihoonest), mida tõendavad ka fotod. Nõlva kindlustamise küsimuses olid kõik ametnikud algusest peale ühel nõul, kuid mida ei osatud arvestada, oli asjaolu, et astang ei koosne paekivist. Kiviklibuse pinnase tõttu toimusid ulatuslikumad kaevetööd ja projekteerimise muudatused nõlva täiendavaks kindlustamiseks. Juurdeehitused on lubatud minimaalsed, millest üks ruum asub nõlva sees ja pole edaspidi vaadeldav.
TLPA muinsuskaitse osakonnas on kooskõlastatud hoone restaureerimise põhiprojekt, mille alusel on välja antud ka ajaloolise hoone taastamise luba. Praegu võib kunagise hoone palkidest kehand näha välja trööstitu, sest laudis ja väärtuslikud detailid on viidud tegevusloaga restaureerimistöökotta taastamisele. Kuid pärast restaureerimist asetatakse need oma algsele asukohale tagasi! Samuti taastatakse kohalikule maastikule iseloomulik nõlv koos parendatud haljastusega.
Senised rekonstrueerimistööd on täies mahus järginud nii projekti kui ka muinsuskaitse eritingimusi. Hoone siseseinte ja ajaloolise kuuri kohta Eesti Päevalehe käsutuses olev info ei vasta tõele.
Tean, et hoone juurdeehitusele taotletav ehitusluba on alles menetluses, ning vastavaid töid pole alustatud. Pole olnud plaaniski alustada. Need on peatatud, kuni selleks antakse välja uus ja kehtiv ehitusluba. Juurdeehitus ei muuda ajaloolist vaadet olemasolevatele hoonetele ja järgib kõiki muinsuskaitse ettekirjutusi.
Täna selgus , et keegi on esitanud Tallinna linnaplaneerimise ametile kaebuse. Kaebaja ei tea kahjuks täpseid fakte ja protsessi kulgu. TLPA tegi seejärel tõesti ehituse peatamise ettekirjutuse, millele järgnes minu kohtumine sealsete ametnikega. Mina palusin arvestada kehtivaid ehituslube ja andsin kogu olukorrale oma selgituse. Tänan TLPA-d mõistva suhtumise eest ja teen nendega igakülgset koostööd.
Mõistagi on sellises kaunis piirkonnas nagu Kadriorg igasugune ehitustegevus kõrgendatud tähelepanu all ja inimesed tunnevad muret, ega seda kaunist keskkonda kuidagi ei kahjustata. Kinnitan, et minu eesmärk on päästa üks kaunis ajalooline hoone hävimisest, mille poole ta kiirelt teel oli. Ehitan kõigi muinsuskaitse ettekirjutuste järgi ega ehita midagi ilma ehitusloata. Kõik huvilised on oodatud jalutama mööda Mäekalda tänavat, et hinnata ümbruses asuvaid hooneid ja Mäekalda 9 restaureerimistegevust.
Ma armastan Kadriorgu!