Kohale on jõudnud neli uut parvlaeva – Tõll, Leiger, Tiiu, Piret. Urve oli minister, kes käivitas saartega ühenduse loomiseks uue projekti. Nüüd on projekt (mida võiks tagantjärgi nimetada "Urve") ellu viidud ja arvan, et saartega seotud isikud on tänulikud normaalse ühenduse loomise eest. Elu saartel saab säilida ja edasi areneda.

Saartega ühenduse loomise positiivse arengu kõrval tõuseb järjest aktiivsemalt üles teise Eesti elu korraldust takistava probleemi - tolmuvabade ühenduste puudumine maa ja teenuskeskuste vahel.

Peale riigiteede on ka KOVidele kuuluvatest teedest enamik tolmavad teed. Kuidas KOVidele kuuluvad teed tolmuvabaks saadakse? Teede omanikel, KOVidel pole plaani ega võimekust? Normaalne tolmuvaba katte ehitamise tempo oleks 330-400 km aastas.

Käsilolevad reformid suurendavad maapiirkondade kodanike liikumisvajadusi. Kui ei ole igapäevaeluks vajalikke normaalseid liikumistingimusi, siis lahkutakse piirkonnast. Ühekülgsed reformid on ääremaastumise käivitanud.

Suur osa riigi kodanikest, tolmavate teedega piirkondadega seotud isikud on (teadlaste uuringute järgi olevat maaga seotud perede arv ca ½ riigi elanikkonnast. Kui neist poolte elukorraldus on seotud tolmavate teedega, siis oleks see arv oletatavalt 1300 000/4 = 325 000 isikut) pandud ebavõrdsesse olukorda võrreldes linnades ja tolmuvabade teede piirkondades elavate, tegutsevate isikutega.

Tolmavate teede tolmuvabaks ehitamise probleemi pole kajastatud 19.11.2016 sõlmitud koalitsioonileppes. Lubatud on tõsta investeeringuid teede ehitusse. Pole selge, kuidas ja kus kavatsetakse lisainvesteeringuid kasutada.

Koalitsioonipartnerid on unustatud või sihilikult kõrvale jätnud suure osa Eesti riigi kodanike igapäevaeluks väga tähtsa probleemi lahendamise. Varemkehtestatud, hetkel kehtiv teede tolmuvabaks ehitamise süsteem on oma aja ära elanud ja vajab käsiloleva haldusreformi käigus kaasajastamist, kodanike liikumisvajadusest lähtudes.

Praegu kehtiva süsteemi järgi on tee tolmuvabaks ehitamise peamiseks (kõlbmatuks) kriteeriumiks liiklussageduse näitaja kasutuskõlbmatul tolmaval, porisel teel. Peamiseks kriteeriumiks peaks aga olema tolmuvaba ühenduse olemasolu kodanike elukoha ja teenuskeskuse vahel.

Kaasaegsed ühendused kodanike elu- ning tegevuskohtade ja kodanikele teenuseid pakkuvate eri suurusega tõmbekeskuste vahel peaksid kõik olema tolmuvabalt läbitavad.

Laevade saabumise puhul tekib mõte: kui Urve suutis lahendada saartega ühenduse probleemi, siis võiks teine naisminister olla samaväärne ja lahendada maaga seotud ühenduste probleemi. Mehed pole suutnud, naised suudavad.

Tolmavate teede tolmuvabaks ehitamiseks tuleks käivitada riikliku tähtsusega projekt ja anda projektile nimi: "Kadri". Usun ja loodan, et Kadri Simson on võimeline lahendama tolmavate teede tolmuvabaks ehitamise probleemi.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid