Kohus tunnistas päästeameti peadirektori mullu 31. märtsi käskkirja Sergei Menkovi vallandamise kohta õigusvastaseks, muutis tema teenistusest vabastamise alust ning luges tema vabastamise aluseks teenistusest vabastamise tema enda soovil, vahendab ERR Uudised.

Samas jättis kohus rahuldamata Menkovi nõude hüvitise maksmise osas, ütles kohtu pressiesindaja Anneli Vilu. Kohus leidis, et päästeamet ei ole Menkovi distsiplinaarsüütegu piisava selgusega määratlenud.

"Käskkirja andmise faktiline alus on puudulikult põhjendatud, sest käskkirjast ega selles viidatud distsiplinaarmenetluse kokkuvõttest ei selgu konkreetselt, milliste sõnade, väljendite või lausete kasutamist kaebajale ette heideti ja millised paljudest käskkirjas kasutatud omadussõnadest (laimav, alandav, kohatu, lugupidamatu jne) vastustaja arvates mingi sõna või väljendi kohta käivad," märkis kohus. Hüvitisnõudega seoses märkis kohus, et Menkovi osa teenistussuhte lõpetamisel oli väga suur.

Menkov filmis enda kommentaaridega video paraadist ajal, mil ta täitis teenistusülesandeid ning turvas paraadi. Facebooki kaudu avalikuks saanud video põhjal oli kohtu arvates ilmne, et Menkov ei käitunud paraadi kommenteerides ja videot avalikustades väärikalt nagu oleks ametnikule kohane.