Haridusvaldkonna kuludesse on lisaeelarvega kavandatud lasteaedade juhtide, õpetajate ja õpetaja abide palgaalammäärade 12,5-protsendiline tõus tagasiulatuvalt alates 1. oktoobrist 2015. Alates 1. detsembrist 2015 tõusevad 12,5 protsenti palgaalammäärad ka ülejäänud haridusasutuste juhtidel ja pedagoogidel ning lisaks on plaanis suurendada 15 protsenti võrra noorsootöötajate töötasu alammäärasid.

Lisaeelarve vastuvõtmisel suureneb linna eelarve sissetulekute ja väljaminekute maht 4,1 miljoni euro võrra, mille tulemusena kujuneb Tallinna linna 2015. aasta eelarve täpsustatud mahuks 567,8 miljonit eurot.

Teise lisaeelarve koostamise aluseks on linna tulude täpsustatud prognoos, tulude ja kulude kolme kvartali täitmise tulemused ning linna ametiasutuste esitatud ettepanekud tulude ja kulutuste täpsustamiseks.

Lisaeelarvega suurendatakse linnaeelarve tulusid 4,5 miljoni euro, sh linnakassa tulusid (v.a toetused) 3,2 miljoni euro, saadavaid toetusi 93 700 euro ja linna asutuste omatulusid 1,2 miljoni euro võrra.

Tulumaksust laekuv tulu suureneb lisaeelarvega 2,2 miljoni euro võrra. „Tulumaksulaekumise prognoosi suurendamise põhjuseks on peamiselt tulu saajate arvu ja keskmise sissetuleku eeldatust kiirem kasv,“ ütles linnapea ülesannetes abilinnapea Taavi Aas.

Käesoleva aasta kaheksa kuuga kasvas Tallinnas tulu saanud isikute arv eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 7,5 tuhande inimese ehk 3,9 protsenti võrra ning deklareeritud brutotulu suurenes keskmiselt 5,1 protsendi võrra.

Seoses parkimistasu ja reklaamimaksu tulu kasvuga suureneb kohalikest maksudest laekuv tulu 215 000 euro võrra ning seoses mitmete kinnistute ja korteriomandite eduka müügiga suureneb kasum vara müügist 667 000 euro võrra.

Saadavad toetused suurenevad 93 700 euro võrra, sh riigilt ja muudelt institutsioonidelt laekuvad toetused 78 800 euro ning välisrahastus 14 900 euro võrra. Linna asutuste omatulud suurenevad lisaeelarvega kokku 1,2 miljoni euro võrra.

Lisaeelarves kavandatud muudatuste tulemusena suurenevad kulud kokku 2,2 miljoni eurot. Enim täiendavaid vahendeid nähakse ette hariduse, teede ja tänavate ning heakorra valdkonnas.

Teede ja tänavate valdkonnas kavandatakse täiendavaid vahendeid sademevee lahenduste rajamiseks ning teerajatiste puhastamiseks, lisaks on kavandatud vahendid lume väljaveo kuludeks ja tänavavalgustuse taastusremonttöödeks. Heakorra valdkonnas suurenevad korraldatud jäätmeveo kulud ning loomakaitsele ette nähtud vahendid.

Investeerimistegevuse eelarves tehakse nii investeeringuobjektide vahelisi kui ka kulude ja investeeringute vahelisi ümberpaigutusi, mille tulemusena. 2015. aastaks kavandatud investeeringute maht kasvab kokku 1,8 miljoni euro võrra.

Spordi ja vaba aja valdkonnas eraldatakse lisavahendid Tondiraba jäähalli täiendava väljasõidutee rajamiseks ning Pirita Spordikeskuse ehitus- ja remonttöödeks.

Sotsiaalhoolekande ja tervishoiu valdkonnas suurendatakse Tuulemaa tn 6 sotsiaalmajutusüksuse renoveerimise kogumaksumust 760 000 eurole, võimaldamaks veel käesoleval aastal teostada riigihange.

Tagamaks Paldiski mnt 48a büroohoone rekonstrueerimine, suurendab linn lisaeelarvega oma osalust AS Tallinna Tööstuspargid aktsiakapitalis. Büroohoones asuvad ruumid antakse Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti, Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti, Tallinna Energiaagentuuri, SA Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus ja Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve SA kasutusse.