Lillot süüdistasid tunnistajad selles, et tema oli see tegelane, kes raha inimestele üle andis, seetõttu samamoodi oli kahtlustusepisoodiks „erakonna majandustegevusele ja varale seadusega kehtestatud piirangute rikkumine”. Niisiis nii selle vahendamine kui ka sarnaselt Michaliga teadlikult vara tegeliku päritolu varjamine.

Lillo juhtis väidetavate kuriteoepisoodide ajal erakonnas piirkondlikku arendusdivisjoni ja seetõttu figureerib tema nimi ka Priit Kallakase kahtlustusepisoodis – tema oli nimelt Tartu arendusjuhina töötades Lillo alluv.

Nimi: Kalev Lillo

Algus: 11.50

Kell 12.02 soovib K. Lillo oma kaitsjaga omavahel vestelda. Ülekuulamine jätkub kell 12.11. Lillo loobub ütlusi andmast.

Lõpp: 12.15.


Aeg: 30.07.2012

Keskkriminaalpolitsei

Nimi: Kalev Lillo

Algus: 10.08

Nagu Michalilgi, nii möödub ka Lillo ülekuulamise esimene pool selgituste andmisega, kuidas Reformierakond töötab, millised olid tema konkreetsed ülesanded arendusjuhina ja millised suhted Michaliga.

••Kas ja mil määral tegelesite teie Eesti Reformierakonna rahaasjadega/annetustega?

Mina palusin korduvalt erakonna liikmetel teha annetusi, samuti palusin leida neil endale toetajaid, kes teeksid erakonnale annetusi. Mina jaotasin erakonna peakontoris olevast fondist KOV valimiste ajal piirkondadele taotluse alusel raha. Rohkem mulle ei meenu, et ma oleksin olnud kuidagi erakonna rahaasjadega seotud.

••Kas teid teavitati annetuste tegemisest ja nende suurusest? Kuidas teavitati, kelle poolt, miks just teid?

Tegemist on keerulise küsimusega. Otseselt mingit kohustust kellelgi ei olnud mind teavitada rahaasjadest. Samas on olnud olukordi, kui olen palunud kellelgi erakonna liikmel teha annetusi, peale mida on erakonna liige mulle helistanud ja teatanud, et tal oli näiteks palgapäev ning ta tegi erakonnale annetuse. Samas kellelgi ei olnud kohustust anda mulle aru oma annetuse tegemisest. Samuti ma ise ei mäleta, et mina oleksin kelleltki näiteks piirkondadest küsinud mingit teavitamist seoses annetuste kogumise või laekumisega.

Ülekuulamine jätkub erakonna maakondlike arendusjuhtide tööülesannetest rääkimisega. Tõenäoliselt seotud Priit Kallakasele osaks saanud kahtlustusega.

••Kas ja kelle ülesanne on annetuste seaduslikkuse kontrollimine Reformierakonnas?

Ma ei oska sellele vastata. [- - -]

••Kas teie isiklikult olete küsinud erakonnale annetusi? Kui jah, siis kunas ja kelle käest?

Jah, olen korduvalt erakonna siseüritustel annetuste tegemist küsinud. Mulle ei meenu, et ma oleksin väljaspool erakonda kolmandatelt isikutelt annetusi küsinud.

••Kas te olete isiklikult Silver Meikaril palunud teha Reformierakonnale annetusi? Kui jah, siis kunas ja millises summas?

Ma ei välista, et ma olen temaga rääkinud ja palunud teha temal annetusi, kuid millisel ajahetkel ja millises summas, seda ma ei oska öelda. Tavaliselt rääkisin isikuga teemal, kas ja kui palju ja millisel ajal on isikul võimalik annetada. Ei küsinud kunagi konkreetset summat.

••Kas te olete palunud Silver Meikaril annetada enda nimel Reformierakonnale S. Meikari jaoks teadmata päritoluga raha, mis ei pärine Silver Meikari enda vara hulgast?

Kindlasti mitte ei ole ma seda palunud teha.

••Kas te olete kunagi rääkinud Silver Meikariga tema isiklikest annetustest?

Ma ei mäleta. [- - -]

••Kas teie olete kolmandatele isikutele andnud sularaha, et nad selle Reformierakonnale annetaks? Kui jah, siis mis asjaoludel, millist päritolu raha andsite?

Ei ole andnud kolmandatele isikutele sularaha selleks, et nad selle erakonnale annetaks.

••Kas teile on keegi pakkunud või andnud sularaha, et teie selle enda nimel Reformierakonnale annetaksite või kolmandatele isikutele edasi annaks annetamise eesmärgil?

Ei ole sellist asja kunagi juhtunud.

••Kas teie olete Silver Meikarile andnud sularaha, et ta selle Reformierakonnale annetaks? Kui jah, siis kellelt pärinevat raha, kunas?

Ei ole andnud talle raha. [- - -]

••Kas olete isiklikult annetanud Reformierakonnale raha? Kui jah, siis millal, millise summa ja kust pärines antud raha?

Jah, olen annetanud korduvalt, millal ja kui palju, seda ei oska öelda konkreetselt.

K. Lillole esitatakse aruanded erakonnale laekunud vahendite kohta. Lillo selgitab kahe aasta jooksul kokku 101 300 krooni annetamise kohta, et raha tuli tema sissetulekutest, tegu oli isikliku rahaga ja see pärines pangakontolt.

Minu annetused olid seotud erinevate asjadega, 2009. aastal võisid need olla minu isiklikud valimiskulude katted KOV valimistel. 2008. ja 2010. aastal käisin Ameerika Ühendriikides vaatlemas presidendivalimisi ja õppimas, kuidas läbi viia valimiskampaaniat, ning osad minu annetused võisid olla antud lähetuse katteks.

••Kust pärines sularaha, mis te 06.08.2010 oma isiklikule arveldusarvele summas 5000 krooni sisse maksite?

Ma ei oska seda peast öelda. Raha võis mul olla sellest, et see võis olla kogunenud, samuti võisin olla müünud midagi.

••Kust pärines sularaha, mis teie 29.12.2010 oma isiklikule arveldusarvele nr xxx summas 30 000 krooni sisse maksite?

Ma ei oska seda peast öelda. Raha võis mul olla sellest, et see võis olla kogunenud, samuti võisin olla müünud midagi.

Ülekuulamine lõpeb paari üldise küsimuse-vastusega erakonna rahastamise ja sularaha kasutamise kohta.

Lõpp: 12.41


Aeg: 10.09.2012

Keskkriminaalpolitsei

Nimi: Kalev Lillo

Algus: 14.00

••[- - -] Kas olete nõus vastama uurija poolt esitatavatele küsimustele?

Jah, olen nõus täiendavalt vastama uurija poolt esitatud küsimustele.

••Palun selgitage teile esitatud dokumendi sisu, mis on saadetud teile elektronposti aadressile XXX-ilt 26.04.2010 kell 19.50 pealkirjaga 50. Mida tähendavad antud kirjas esitatud numbrid?

(K. Lillole esitatakse Eesti Reformierakonna kontori aadressil Tallinn, Tõnismägi 9 24.05.2012. a läbiotsimise käigus äravõetud elektroonilise teabe vaatlemise tulemusel Kalev Lillo postkastist leitud fail pealkirjaga „50”, kiri saadetud XXX-ilt Kalev Lillole 26. aprillil 2010 kell 19.50 – ülekuulamisprotokolli lisa nr 1.)

Päris täpselt ei mäleta, võib eeldada, et isikute nimede taga on isikute isikukoodid. Isikute nimed XXX, ZZZ, CCC, VVV, BBB ei ole mulle tuttavad, mina isiklikult ei tunne neid, ma ei oska vastata, kas nad on Reformierakonnaga seotud. Isikukoodide taga olevate numbrite puhul võib olla tegemist summadega, mis on annetuse summad, täpselt ei tea. Kirja saatja XXX-i tunnen väga hästi, ta on olnud pikka aega erakonna Põlvamaa organisatsiooni juht. XXX võis mulle saata sellise meili põhjusel, et anda märku, millised isikud ja millises summas annetuse teevad. Seda ma ei oska öelda, kas räägitakse juba tehtud annetustest või tulevastest annetustest. Kirjas olevad annetuste summad: 17, 10 jne puhul arvan ma, et tegelikkuses on summad tuhandetes kroonides, kuid täpselt ei oska öelda. XXX võis konkreetse kirja mulle saata asjaoludel, et ilmselt olen ma temaga kunagi annetamise teemal rääkinud, et inimesed võiksid võimalusel annetada, ja ilmselt on XXX teatanud mulle, et ta on leidnud inimesed, kes on võimelised erakonda toetama. Mida täpselt kirja pealkiri 50 tähendab, seda ma ei oska öelda, kuid kui isikute isikukoodide taga olevad summad kokku lüüa, siis tuleb annetuse summa kokku „50”. Ma ei mäleta, et mul oleks XXX-iga olnud konkreetselt juttu annetamise summast.

••Palun selgitage teile saadetud dokumendi sisu, mis on saadetud teie elektronposti aadressile ZZZ-i poolt 03.05.2010 kell 19.52 pealkirjaga „Annetus”.

(K.Lillole esitatakse Eesti Reformierakonna kontori aadressil Tallinn, Tõnismägi 9 24.05.2012. a läbiotsimise käigus ära võetud elektroonilise teabe vaatlemise tulemusel Kalev Lillo postkastist leitud fail pealkirjaga „Annetus”, kiri saadetud ZZZ-ilt Kalev Lillole 3. mail 2010 kell 19.52 – ülekuulamisprotokolli lisa nr 2.)

Kui lugeda pealkirja, siis kiri on annetuse kohta. Arvan, et tegemist on jällegi isikutega, kes on olnud valmis tegema annetuse erakonnale selles summas, mis on nende isikukoodi taha märgitud. Isikud ZZZ, XXX, CCC, VVV, BBB ja NNN on mulle tuttavad isikud ja ma tean neid, kuna töötasin aastatel 1996–1999 Jõgeva linnapeana ja ma puutusin nende isikutega tööalaselt kokku. XXX on Jõgeva MKO juht, CCC on Puurmanni vallavanem, nende kahega oli 2010. aastal olemas aktiivsem kontakt, teiste nimekirjas nimetatud isikutega ei olnud. Isik VVV on mulle võõras, ei tunne sellist isikut.

Arvan, et kirjas toodud summad isikute nimede taga tähendavad võimalikke annetamise summasid, seda ma ei oska öelda, kas tegemist on juba tehtud annetustega või alles tulevad annetused. Summad 15, 10 jne võivad minu arvates tähistada tuhandeid kroone, s.o 15 000 krooni, kuid täpselt ei tea.

Ma ei oska öelda, mida kirja koostaja on mõelnud lausega: vaba 15,0. Kui liita kõik isikute taga olevad summad kokku, siis on võimalik, et olen ZZZ-iga varasemalt läbi rääkinud mingi summa, mis võiks annetusena tulla, ja ZZZ on selle väljendiga tahtnud öelda, et 15,0 summas pole ta veel annetajaid leidnud.

ZZZ-il ei olnud mingit aruandluse kohustust minu ees, arvan, et tõenäoliselt olin varem ZZZ-iga rääkinud annetamisest ja ta oli öelnud mingi summa, millise summa ulatuses leiab ta annetajad, ning antud kirjaga andis märku, et on leidnud konkreetsed annetajad.

Seda olen ma kõigile inimestele rääkinud, kellega olen annetuste tegemisest rääkinud, et kõik annetused peavad olema seadusega kooskõlas ja tehtud ülekande teel.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid