Võla tekkimise põhjus on Tallinna linna otsus mitte maksta Waldorfi koolile kui erakoolile seadusega ettenähtud tegevustoetust.

"Juba kaks nädalat on koolimajas temperatuur 10 kraadi," kommenteeris olukorda MTÜ HKS Tuulemaa juhatuse esimees Aivar Haller.

2010. aasta septembris võeti vastu seadusemuudatus, mille kohaselt osaleb kohaliku omavalitsuse üksus eraüldhariduskooli tegevuskulude katmises proportsionaalselt selles koolis õppivate õpilaste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub selle kohaliku omavalitsuse üksuse haldusterritooriumil. Sama paragrahvi lõike 3 järgi lähtutakse tegevuskulude katmisel põhikooli ja gümnaasiumiseaduse §-s 83 sätestatud munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise tingimustest ja korrast. 

Seega oli Tallinna Vaba Waldorfkoolil (TVW) ootus saada alates kooliaasta algusest kohalikult omavalitsuselt toetust tegevuskulude katteks. TVW esitas Tallinna haridusametile õigeaegselt kõik vajalikud kalkulatsioonid, mis olid eelduseks toetuse saamisel. Tänu lubatud toetusele võeti esmakordselt tööle hädavajalikud eripedagoogid, avati pikapäevarühm ja soetati õppeprotsessiks vajalik, aga seni veel puudu olnud mööbel.

Kool on haridusametile esitanud arveid 27 047 euro ulatuses, laekunud ei ole sentigi

Vastavalt seadusele hakkas TVW tegevuskulude katteks esitama Tallinna haridusametile igakuiseid arveid. Raha nende arvete alusel ei laekunud ja TVW direktori vastavasisulisele järelpärimisele vastas Tallinna haridusameti ökonoomikateenistuse direktor Tanel Keres 31.10.2011, et Tallinna linnal ei ole võimalik tasuda arveid tegevuskulude katteks, sest riik ei ole vastavaid vahendeid Tallinna linna eelarvesse eraldanud. Samas nõustus härra Keres, et seaduse kohaselt on linn kohustatud tegevuskulude katmises osalema.

Aprilli alguse seisuga on TVW esitanud Tallinna haridusametile arveid kooli tegevuskulude katteks summas 27 047 eurot, laekunud ei ole aga sentigi.

Tallinna linnalt laekuma pidav tegevuskulude toetus moodustab kooli eelarvest enam kui veerandi. Kuna linn ei ole täitnud oma seadusest tulenevaid kohustusi, on kool sattunud majanduslikult väga raskesse olukorda. Koolil ei ole võimalik maksta elementaarsete teenuste eest nagu rent, küte ja elekter. 28veebruaril taotleti Tallinna linnavalitsuselt ühekordset erakorralist toetust 19 200 eurot, et seni väga mõistvalt suhtunud Tallinna Küttele talvega kogunenud võlg tasuda. Paraku saadi  abilinnapea Mihhail Kõlvartilt eitav vastus ning 27. märtsil lülitati koolimaja kaugküttevõrgust välja.

"Koolipere on teinud kõik endast sõltuva – saatnud märgu- ja palvekirju, korraldanud heategevuslike laatasid, -käsitöökursuseid, seminare ja koolitusi. Vanemad ja vanavanemad on oma säästudest koolile annetanud ja intressita laenu andnud. Vaatamata sellele võib kooli ees oodata pankrot ja sulgemine," lausus Haller.

Haridusamet: kooli kehv majandamine tähendab äriplaani nõrkust

"Tallinna linn eraldab kõigile erakoolidele raha vastavalt riigieelarvest selleks otstarbeks eraldatud vahenditele," kommenteeris olukorda haridusameti peaspetsialist Leini Jürissaar.

"Lisaks toetab Tallinn seda kooli enam kui ühtegi teist erakooli, sest on sellele koolile ülisoodsalt rendile andnud tühja koolimaja koos allrendi õigusega. Kuna kohe algul oli tegelikkuses näha, et sellel koolil üksi võib maja ülalpidamisega raskusi tulla, soovitas haridusamet, et nad võiksid koos teise erakooliga ühe katuse all olles paremini majandada, kuid nad arvasid siiski, et saavad üksi hakkama. Niisiis, kui kõnealune kool ei suuda majandada, on see pigem äriplaani nõrkus või prioriteetide seadmise küsimus, mitte linna süü. Pole võimalik oma äriplaani rajada kellegi või millegi toetusele lootes," selgitas haridusameti esindaja.

Haridusameti teatel on erakoolide tegevuskulude katmise puhul tegemist omavalitsuste jaoks riigi poolt pandud lisakohustusega, mille katmiseks vahendeid ei ole eraldatud. Selles osas pöördus Tallinn riigi vastu kohtusse nõudega kehtestada regulatsioon PGS-iga pandud riiklike lisakohustuste täielikuks rahastamiseks riigieelarvest. Kohtuvaidlus on veel käimas ning enne selle lõppu Tallinna poolt erakoolide rahastamist ei toimu.

Kodanikualgatusel loodud MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa on Tallinna Vaba Waldorfkooli pidaja. Tegemist on erapõhikooliga, kus 2011 sügisest õppis 62 õpilast. Neist 48 rahvastikuregistri järgne elukoht asub Tallinnas. Vabakoolina aitab TVW riigil täita Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 14, mis sätestab vanemate õiguse tagada lastele oma filosoofiliste ja pedagoogiliste veendumuste kohane haridus ja õpetamine.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid