„Mis puu­du­tab Kes­ke­ra­kon­da, siis tun­dub, et nad on sol­vu­nud, ku­na rii­gi­ko­gus kõige roh­kem hää­li ko­gu­des on nei­le va­rem ära teh­tud ja nad po­le saa­nud va­lit­sust moo­dus­ta­da,” lau­sus Saar Eesti Päevalehe teatel.

Saa­re hin­nan­gul võisid va­ra­se­mad ta­ga­silöö­gid süven­da­da Kes­ke­ra­kon­na usal­da­ma­tust Si­bu­la suh­tes ning kee­gi võis ole­ta­da, et äk­ki va­li­mis­ko­mis­jo­ni esi­mees isik­li­kult „te­gi” tu­le­mu­sed. „Si­bu­last ma ise ei usu se­da kui­da­gi­pi­di, kuid küllap on te­gu pi­ke­maa­ja­li­se sol­vu­mi­se­ga ja hel­li­ta­tak­se loo­tust, et ko­hus on pi­sut ob­jek­tiiv­sem,” spe­ku­lee­ris Saar. „Kuid ega nad ko­hut ka ju ei usal­da.”