Soojusenergia hinnatõusu hüvitamine tuleneb Tallinna abipaketist linnaelanike ja ettevõtjate toetamiseks majanduskriisi ajal, teatas volikogu pressiesindaja. Uue korra kohaselt hakatakse tuleva aasta veebruarist maksma toetust vähekindlustatud peredele, kelle eluaset köetakse kaugküttevõrgust, kus energiahind on tõusnud.

Toetust arvestatakse tegeliku kütteperioodi täiskuude alusel jaotatuna kaheks pooleks – oktoobrist detsembrini ja jaanuarist aprillini. Toetuse arvestamisel võetakse eluruumi pinnaks valitsuse määrusega kinnitatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm 18 m2 ühe leibkonnaliikme kohta ja lisaks 15 m2 leibkonna kohta, üksi elava pensionäri puhul on see 51 m2.

Taotleda võib toetust vähekindlustatud leibkonna esindaja – eluruumi omanik või üürnik –, kes esitab kirjaliku vormikohase taotluse elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale.

Vähekindlustatud leibkonnaks loetakse ühises eluruumis elavaid isikuid, kelle keskmine netosissetulek kuus ühe leibkonnaliikme kohta on alla valitsuse poolt Eestis kehtestatud kuupalga alammäära.