Tram­mi- ja trol­li­liik­lust ra­has­tab linn li­gi 239 mil­jo­ni kroo­ni­ga, kuid TTTK hin­nan­gul jäe­ti ar­ves­ta­ma­ta lae­nu­le­pin­gu tee­nin­da­mi­se ku­lud. TTTK ju­ha­tu­se esi­mees Too­mas Sepp nen­tis Eesti Päe­va­le­he­le, et ala­ra­has­ta­tu­se tõttu ei saa tram­mid-trol­lid sõita nii pal­ju, kui linn on tel­li­nud.

„P­rae­gu on TTTK ee­lar­ve­va­hen­did plaa­ni­tud de­fit­sii­di­ga ja vas­ta­valt meie ar­vu­tus­te­le po­le võima­lik ta­ga­da sel­list lii­ni­de mah­tu, mi­da linn meilt eel­dab,” tõdes Sepp. TTTK-lt on tel­li­tud 9 899 mil­jo­nit ki­lo­meet­rit sõitu. „Ar­van, et lä­he­ma kuu jook­sul võetak­se Tal­lin­nas vas­tu ne­ga­tiiv­ne li­saee­lar­ve ja siis sel­gub täp­se­malt, kui­das tram­mi- ja trol­li­liik­lust pii­ra­tak­se. Sel­leks võib ol­la sa­da üks eri võima­lust.”

Tal­lin­na trans­por­dia­me­ti ju­ha­ta­ja And­res Har­jo ütles, et tram­mi- ja trol­li­liik­lu­se võima­li­ku vä­hen­da­mi­se kor­ral tu­leb eelkõige ta­ga­da, et ini­mes­tel oleks võima­lik hom­mi­kul töö­le ja õhtul ta­ga­si ko­ju sõita.

„Sel­li­sel ju­hul tu­leb kaa­lu­mi­se­le liik­lu­se mõnevõrra hi­li­sem alus­ta­mi­ne ja va­ra­sem lõpe­ta­mi­ne,” sel­gi­tas Har­jo. „Läh­tu­valt sõit­ja­te loen­du­sest tu­leb kõne al­la vä­hen­da­mi­ne tööp­äe­va kes­kel, ole­ne­valt sel­lest, mil­lal ini­me­si ha­ju­sa­malt rin­gi lii­gub. Kõige olu­li­se­ma­na tu­leb sil­mas pi­da­da se­da, et tipp­tun­ni ajal oleks ühist­rans­port kõigi­le ta­ga­tud.”

Har­jo ei soo­vi­nud kõige mus­te­ma­te st­se­naa­riu­mi­de­ga spe­ku­lee­ri­da. „Kok­ku­hoiu võima­lu­si on, kuid sel­ge on see, et lõpma­tu­se­ni ei saa ini­me­si koon­da­da ja lii­ne vä­he­maks võtta, ku­ni lõpuks jääks lii­ku­ma vaid üks vee­rem.”

Tallinna abi­lin­na­pea Jaa­nus Mut­li ei soo­vi­nud kom­men­tee­ri­da TTTK ju­ha­tu­se esi­me­he väi­teid, na­gu oleks tram­mi- ja trol­li­lii­ni­de koon­da­mi­ne praeguses olukorras väl­ti­ma­tu.

„On sel­ge, et me ei sei­sa ra­ha­kuh­ja ot­sas,” mär­kis ta siis­ki. „Võib-ol­la lei­tak­se TTTK ra­has­ta­mi­seks tä­na­vu li­sa­sum­ma­sid, ent eri­ti op­ti­mist­lik ma sel­les suh­tes ei ole.”

Eil­sest hõrenesid ka bussilii­ni­de nr 8, 10, 17A, 19, 28, 29A, 44, 51, 54, 58, 60, 63, 67 ja 68 sõidup­laa­nid.

Tallinna trammi- ja trollibussikoondisel (TTTK) on peale liinimahtude vähendamise oodata järgnevatel aastatel teisigi probleeme. TTTK juhatuse esimees Toomas Sepp selgitas, et lähema kolme aasta jooksul kantakse maha vanad trollid, sest nende tehniline seisukord muutub liiga halvaks. Paraku ei ole uued trollid kohandatud vanadel veeremitel sõitmiseks.

„See võib peagi kujuneda tõsiseks probleemiks,” nentis Sepp. „Kui trolliveeremit lähema kolme aasta jooksul ei uuendata, võib lõpuks tekkida olukord, et osa trolle tuleb asendada bussidega.”

TTTK teiseks probleemiks on plaanitust väiksema arvu uute trollide soetamine. Kuue aasta eest 2010. aastani kinnitatud arengukava põhjal tuleks selle aasta jooksul muretseda veel 21 trolli, et saada kokku alul kavandatud 50, ent majanduslik olukord lubab tänavu soetada kõi-gest seitse sõidukit.

Tallinna transpordiameti juhataja Andres Harjo hinnangul on arengukava siiski hästi täidetud.