Prob­lee­me on põhjus­ta­nud pea­mi­selt vee kva­li­teet, aeg-ajalt ka sel­le kät­te­saa­da­vus. Ra­hu­lo­le­ma­tu­te rõõmuks ehi­tab AS Viim­si Ve­si uue, prae­gu­sest ku­ni kümme kor­da suu­re­ma vee­pu­has­tus­jaa­ma, kirjutab Eesti Päevaleht Online.

„P­rae­gu taotle­me val­lalt ehi­tus­lu­ba, uus jaam hak­kab maksma li­gi 60 mil­jo­nit kroo­ni,” rää­kis et­tevõtte ju­ha­ta­ja Toi­vo Een­sa­lu, li­sa­des, et sel­le kuu jooksul peak­sid all­kir­jas­ta­mi­se­ni jõud­ma ka mit­mesugused ra­has­ta­mis­le­pin­gud.

Uus jaam hak­kab pum­pa­ma 4500 kuup­meet­rit põhja­vett ööp­äe­vas, mis peaks val­la va­ja­du­sed ra­hul­da­ma 20–30 aas­taks. „O­le­me tei­nud ju­ba viis aas­tat kat­seid, et väl­ja sel­gi­ta­da, mil vii­sil on kõige efek­tiiv­sem Viim­sis vett pu­has­ta­da ja too­ta,” rää­kis Een­sa­lu, näi­da­tes la­bo­ra­too­riu­me, mi­da se­ni ava­li­kult eks­po­nee­ri­tud ei ole. „Kat­sed on and­nud vä­ga häid tu­le­mu­si, mit­med la­hen­du­sed ole­me ju­ba ka paten­tee­ri­nud.”

Suur­su­gu­ne vee­pu­has­tus­jaam ehi­ta­tak­se Lub­ja mäe­le viie hek­ta­ri suu­ru­se­le kin­nis­tu­le, ehi­tis ise katab alast viien­di­ku. Pea­le jaa­ma funkt­sio­naal­su­se pan­nak­se rõhku hoo­nes­tu­se es­tee­ti­li­se­le vä­li­muse­le. „Jaam tu­leb ma­dal, laia­le ka­tu­se­le ase­tatak­se mu­rumät­tad,” kir­jel­das Een­sa­lu.

Se­ni on Viim­si veevärk ko­su­nud pea­mi­selt Eu­roo­pa Lii­du ühte­kuu­lu­vus­fon­di ra­hasüsti­de abil. Prae­gu on to­rus­ti­ke re­mon­diks ja ehi­tu­seks ku­lu­ta­tud 120 mil­jo­nit kroo­ni, sel­le aas­ta lõpuks te­hak­se in­ves­tee­rin­guid veel 80 mil­jo­nit kroo­ni eest. Järg­mi­sel aas­tal loo­dab et­tevõtte EL-ilt to­rusüstee­mi pa­ren­da­mi­seks saa­da 200 mil­jo­nit kroo­ni toe­tust.

Viim­si vee-et­tevõtte ju­ha­ta­ja rõhu­tas, et uue veevär­gi ra­ja­mi­sel ar­ves­ta­tak­se võima­li­ke erio­lukor­da­de tek­ki­mi­se­ga. „O­le­me ar­ves­ta­nud näi­teks sõja­sei­su­kor­da­de­ga. Ini­mes­te­le hak­kab joo­gi­ve­si ole­ma kät­te­saa­dav ka ju­hul, kui elek­ter kaob,” selgi­tas Een­sa­lu, kel­le sõnul on sel­lis­te oh­tu­de ar­ves­ta­mi­ne Ees­ti kon­teks­tis võrd­le­mi­si ha­rul­da­ne.