Eesti Omanike Keskliit kutsub koduomanikke üles: 1. esitama kaebust maamaksuteate tühistamiseks 2. andma Eesti Omanike Keskliidule teada kaebuse esitamisest 3. võtma kaebuse korrektseks vormistamiseks ühendust EOKL-iga.

Omanike keskliidu kodulehel www.omanikud.ee ning Narva maantee 5-73 asuvas kontoris kättesaadav kaebus on koostatud koostöös Eesti Maksumaksjate Liidu maksuspetsialistidega. Kaebuse vormistamisel on kodanikele abiks Eesti Omanike Keskliidu ja Eesti Maksumaksjate Liidu spetsialistid.

Vastavalt seadusele saadeti maamaksuteade inimestele vähemalt 30 päeva enne maksu tasumise tähtaega ehk siis hiljemalt 15. märtsil. Kaebuse peab esitama 30 päeva jooksul arvates maksuteate kättesaamisest. Suurel osal maksumaksjatest on selleks tähtajaks 15. aprill.

Võimalik on kaebuse asemel esitada ka vaie Maksu- ja Tolliametile (MTA). Vaide esitamine MTA-le on tasuta, kuid MTA-l ei ole võimalik erinevalt halduskohtust algatada põhiseaduslikkuse järelevalve menetlust. Seetõttu on soovitav pigem pöörduda otse halduskohtu poole. Kui MTA vaiet ei rahulda, siis on isikul õigus pöörduda kaebusega kohtusse.

Halduskohtusse kaebuse esitamisel tuleb maksta riigilõiv 3 protsenti vaidlustatavast summast, kuid mitte alla 80 krooni ja mitte üle 5000 krooni. Nii vaide kui kaebuse puhul saab taotleda esialgse õiguskaitsena maamaksuteate täitmise peatamist.

Kui kaebus jäetakse siiski rahuldamata, tuleb maks ära maksta ning lisandunud intress samuti (0,06% päevas). Kui aga maks tähtaegselt tasuda ning seejärel kohus tühistab maksuteate, siis peab MTA maksu tagastama ja ise intresse maksma.

Eesti Omanike Keskliidu peasekretär Taavi Madiberk toonitab, et intressimaksete vältimiseks tuleks võimaluse korral maamaks tasuda tähtaegselt.

Madiberki sõnul on tekkinud olukord, kus arvukatel juhtudel maamaksu protsentuaalne määr ning makstav summa koosmõjus riivavad ebaproportsionaalselt inimeste põhiseaduslikku õigust omandile, olles vastuolus põhiseadusega. Samuti diskrimineeritakse lasterikkaid peresid võrreldes pensionäridega.

Maamaksukaebus on üks osa Eesti Omanike Keskliidu aktsioonist "Kodu maamaksust vabaks!", mille toetuseks on antud juba üle 6200 kontrollitud allkirja.