Küsimus on enam kui 15 aasta vanustes sündmustes, mille käigus jäeti Tartu linna lähedal õigusjärgsetele omanikele tagastamata 3000 hektarit maad, mille riik seejärel rentis firmale Tartu Agro. Põllumajandusminister oli siis Ivari Padar.

Maast ilma jäänud Heldur Jaan Tõnissoni esindaja Peeter Schneider ning Helgi Marga esindaja Toomas Marga jätkasid aga võitlust maa tagasisaamise nimel ja kui Padar sai 2014. aastal uuesti põllumajandusministriks, siis saatsid Marga ja Schneider ajakirjandusele ja riigikogu liikmetele Padari suhtes väga kriitilise kirja.

"Padar tegelikult valetas nendele inimestele, et need maad jäetakse riigi omandisse tulenevalt avalikust huvist, millena esitleti Põllumajandusülikooli katsebaasi säilitamise vajadust, kuigi nendest maadest ei jõudnud mitte ükski hektar ülikooli kasutusse ega ka omandisse. Viidatud dokumendis ütleb Padar selgesõnaliselt, et maade riigistamise motiiv oli majanduslik omakasu", kirjutasid Marga ja Schneider.

Selle peale kaebas Padar Marga ja Schneideri kohtusse ja nõudis ebaõigete andmete ümberlükkamist, kahju tekitava tegevuse keelamist ja kahju hüvitamist. Tänase otsusega lükkas kohus Padari kaebuse tagasi, sest leidis, et Padar käituski põllumajandusministrina valelikult ja seega Marga ja Schneider ei laimanud teda, kui Padarit valetajaks nimetasid.

Nimelt nähtub põllumajandusministri 20.04.2000 käskkirjast, et maad on jäetud riigi omandisse põhjendusega, et esineb vajadus säilitada Põllumajandusülikooli õppebaas. Samas on Padar kui põllumajandusminister oma 26.11.1999 kirjas valitsusele kinnitanud, et AS Tartu Agro, kelle tarbeks riigi omandisse jäetud maad lõppastmes läksid, jätkamine riigi äriühinguna ei ole suures plaanis otstarbekas, kuid ettevõtet tuleks hoida riigi omandis kuni lõppeb maatükkide kinnistamine, millest tulenevalt suureneks ka ettevõtte turuväärtus.

Põllumajandusülikoolile mõeldud maade tegelik jätmine Tartu Agro omandisse nähtub Padari kui põllumajandusministri 14.12.1999 käskkirjast. "Kohus on seisukohal, et kostjatel [Marga ja Schneider -toim] oli põhjendatud alus asuda seisukohale, et hageja [Ivari Padar - toim] on valetanud, kuna hagejale [Ivari Padar - toim] oli hiljemalt alates 26.11.1999 teada, et puudub alus jätta Tartu Agro riigi ettevõtteks ning sellest tulenevalt ka tagastamisele kuuluvad maad riigi omandisse," leidis kohus.

Kohus leidis samuti, et kuna antud juhul on küsimus Padari kui poliitiku tegudes, siis peab Padar olema valmis taluma ka keskmisest teravamat kriitikat.

Padari kaitsja Piret Blankin kommenteeris, et tõenäoliselt kaebavad nad otsuse edasi. "Me ei saa nõustuda sellega, et Ivari Padari poolt peamiselt ligi 20 aastat tagasi ministrina ametikohustuste raames tehtud otsused õigustaksid veel täna tema suhtes solvava sisuga väidete esitamist. Antud juhul ületas Ivari Padari vastu suunatud põhjendamatu kriitika mõistliku talumispiiri," teatas Blankin.